FREEK! vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en deelt uw gegevens niet ongeoorloofd met derden. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om. Wij houden ons zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy verklaring geven informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

P r i v a c y   v e r k l a r i n g

Welke gegevens verzamelen wij en waar gebruiken we deze gegevens voor?
Als u een aankoop doet in onze winkel, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief via onze website of het contactformulier invult op onze website wordt u gevraagd uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Uw aankopen worden geadministreerd. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze diensten uit te kunnen voeren;
– U te informeren over onze producten en diensten;
– Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst met onze verwerker en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar).

Welke gegevens verwerken derden van u?
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om uw privacy te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij werken niet samen met en verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u als klant?
U heeft het recht op inzage in de gegevens die FREEK! over u beschikt. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek indienen in de winkel of via ons e-mailadres. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren alvorens gehoor te geven aan uw verzoek. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.